Merkevareleverandører | REMA 1000
Hopp til innhold
Merkevareleverandører

Leverandør til REMA 1000

Vi i REMA 1000 er stolte av å kunne tilby våre kunder et godt utvalg til laveste pris. Her finner du nyttig informasjon til REMA 1000 sine merkevareleverandører.

«Øverste sjef er i endring og utfordrer oss mer for hver dag som går. De vil vite hvor maten kommer fra, hva den inneholder og hvem som har laget den. De stiller krav til emballasjebruk og dyrevelferd, og ønsker at vi sikrer gode arbeidsforhold i leverandørkjedene våre».

Christian Hoel, administrerende direktør i REMA 1000 Norge AS

Vår forretningsidé

Kundene velger oss fordi vi alltid har laveste pris på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte

Bli vår samarbeidspartner

For å bli vår samarbeidspartner stiller vi noen krav. Alle leverandører som selger varer til REMA 1000 må ha en signert rammeavtale og forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, også kalt «Social Code of Conduct».

Våre etiske retningslinjer (SCoC)

REMA 1000 stiller strenge krav og retningslinjer til alle leverandører som selger varer til våre butikker. Vår SCoC bygger på prinsippene til Etisk Handel Norge, FN-erklæringer og OECDS veileder for ansvarlig næringsliv. Det er blant annet nulltoleranse for barnearbeid, diskriminering og korrupsjon. I tillegg stilles det krav til riktig lønn, HMS og miljøhensyn.

Krav til våre leverandører:

REMA 1000 pre-kvalifiserer sine nye samarbeidspartnere

Et av våre verdigrunnlag er; «Kunden er vår øverste sjef». Kundene våre skal alltid være helt trygge på varene de handler i en REMA 1000 butikk. Vi stiller derfor strenge krav til våre leverandører.

Som ny leverandør trenger du å gjøre følgende:

Kvalitet i alle ledd

I en verden hvor kvalitet blir viktigere og konsekvensen ved avvik større har vi en rekke kriterier som skal sikre god kvalitet gjennom hele vår verdikjede. Vi skal være sikre på at alle våre leverandører ivaretar våre kvalitetskrav og dette innebærer blant annet en rekke sertifiseringskrav. Næringsmiddelprodusenter på nasjonalt og internasjonalt nivå skal være GFSI- sertifisert. Lokale leverandører må minimum være registrert i lokalmat.no samt bli KSL-revidert jevnlig. De kan også revideres på egen regning av et tredjeparts revisjonsselskap. Produksjonssteder utenfor Norden skal også være medlem av Sedex (eller tilsvarende).

Ansvarlig og bærekraftig handel

Kjernen i vårt ansvarsarbeid er varene vi produserer og selger. Sentralt i dette står utvikling av bærekraftige verdikjeder som tåler fremtidens krav og utfordringer. Verdikjeden vår er global, kompleks og ikke minst utsatt for klimaendringer. Utfordringer knyttet til blant annet barnearbeid, korrupsjon, tvangsarbeid og miljøødeleggelser er store i vår sektor og med konsekvensene av klimaendringer vil de ikke bli mindre i årene fremover. Det stiller krav til at vi jobber godt i egen verdikjede med disse utfordringene og krever det samme av leverandørene våre.

Visste du at...

REMA 1000 Norge AS har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2001?

Sammen med EHN jobber vi med å sikre ansvarlig produksjon av risikoutsatte råvarer. Vi rapporterer årlig om vårt arbeid med ansvarlig handel.

Veileder i Ansvarlig og Bærekraftig Praksis

Åpenhetsloven

Myndighetene setter stadig større krav til bedrifters arbeid med sosiale og miljømessige utfordringer i verdikjeden, blant annet med Åpenhetsloven. REMA 1000 jobber kontinuerlig med å videreutvikle vårt arbeid med ansvarlig handel til å kunne håndtere nye utfordringer og være foran regulative krav.

Generelle krav til leverandører og produkter

Alle leverandører til Reitan Retail plikter å sette seg nøye inn i retningslinjer og krav beskrevet i rammeavtalen.

Varer som tas inn i Sortimentet skal være registrert i bransjens felles produktbase, EPD-basen, som i dag forvaltes av Tradesolution. Registreringen skal være i henhold til kvalitetskrav gitt av Tradesolution, samt GS1-standardene og STAND. Dokumentene kan lastes ned fra deres nettsider (www.stand.no).

Leverandøren er ansvarlig for at alle produkter som omsettes i Reitan Retail er merket i henhold til de enhver tid gjeldende lover og forskrifter, bransjenormer som STAND, Tradesolutions krav, samt Reitan Retails gjeldende systemkrav. Merking i tråd med EUs forordning om mat informasjon (1169/2011) før reglenes ikrafttredelse i Norge (antatt 13. desember 2014), aksepteres iht. Mattilsynets retningslinjer.

Leverandøren plikter å holde oversikt over opphavsland for produktet og råstoffer som brukes i produktet, og plikter å fremlegge dette på forespørsel. Leverandør plikter korrekt produktmerking registrert i EPD-basen. Dette skal også komme frem i REMA 1000 sitt sortimentskjema/eSortiment.

Leverandøren er forpliktet til å sende alle meldinger (som ordre, ordrebekreftelse, faktura, krediteringer) og vareinformasjon via EDI (” Electronic Data Interchange”), dersom Reitan Retail krever dette.

Leverandøren forsikrer at produktene selskapet selger oppfyller det til enhver tid gjeldende regelverk om genmodifiserte organismer i næringsmidler (FOR-1983-07-08-1252, §16a, FOR-2000-03-04-257).

Leverandøren innestår for at varene ikke inneholder tilsetningsstoffer i strid med den til enhver tid gjeldende lovgivning (FOR-1993-12-21-1378). Leverandøren skal etterleve Reitan Retails til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av tilsetningsstoffer, herunder restriksjoner på bruk av smaksforsterkere (E 620.-E 629), palmeolje og Aromastoffer.

Leverandører til REMA 1000 plikter seg til å etterleve definerte standarder som Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) har utarbeidet. Disse standardene er tilgjengelige på deres nettsider (www.stand.no).

Leverandøren skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav som stilles til virksomhet i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (FOR-1996-12-06-1127, Internkontrollforskriften) og Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (FOR-1994-12-15-1187, IK-Mat forskriften).

Leverandøren skal på forespørsel kunne dokumentere at ovennevnte krav er oppfylt og forplikter seg til å godta at Reitan Retail, eller tredjepart på vegne av Reitan Retail, gjennomfører uavhengige kontroller/revisjoner av Leverandørens internkontrollsystem. Leverandøren forplikter seg til å etterleve Reitan Retails internkontrollsystem som gjelder ute hos franchisetaker og distribunaler. Dersom Leverandøren leverer til butikker og/eller distribunaler som har egne tilleggskrav, vil disse kravene være gjort kjent ved avtaleinngåelse.

Leverandøren og Leverandørens underleverandører skal under Rammeavtalens løpetid delta i finansieringen av ordninger for retur og gjenvinning av emballasjeavfall, gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge og Norsk Lastbærer Pool (NPL).

Leverandøren plikter løpende å kontrollere at også Leverandørens norske underleverandører er medlem av disse ordningene. Medlemskapet skal vedlikeholdes i hele avtaleperioden. Medlemsnummer og Kontrollmedlemsnummer skal vedlegges denne avtale, og fornyes årlig. Medlemskap/kontrollmedlemskap kan fås ved henvendelse til Grønt Punkt Norge AS og Norsk Lastbærer Pool AS.

1) Ta kontakt med kategorisjef hos REMA 1000 for ditt område eller ring vår resepsjon.
2) Prosessen videre skjer via kategorisjef

Tilbaketrekking og tilbakekallelse av vare

Leverandøren er forpliktet til å varsle Reitan Retail så raskt som mulig ved hendelser hvor man mistenker at en vare kan være helseskadelig eller medføre uheldig publisitet.

Ved en tilbaketrekking eller tilbakekallelse av vare skal kvalitetsavdelingen eller gjeldende kategorisjef ringes og informeres om hendelsen. Deretter skal det opprettes en hendelse i Recall Tradesolutions portal for tilbaketrekking.

Varslingsskjema i vedlegg 5.5 (under) skal alltid fylles ut og sendes inn til Reitan Retail ved tilbaketrekking. Leverandøren skal sørge for at også leverandørens underleverandører påtar seg en slik varslingsplikt, både overfor leverandøren og Reitan Retail.

Dersom en av partene blir oppmerksom på omstendigheter som kan gjøre tilbaketrekking (før salg til forbruker) eller tilbakekalling (av varer solgt til forbruker) av et vareparti, et produkt eller en varelinje aktuelt, skal den annen part straks informeres om de aktuelle omstendighetene. Leverandøren skal sørge for at også Leverandørens underleverandører påtar seg en slik varslingsplikt, både overfor Leverandøren og overfor Reitan Retail.

Last ned kontaktinformasjon

Ved varsling om tilbakekalling/tilbaketrekking skal alltid Tradesolution sin RECALL-portal eller Varslingsskjema til bruk ved tilbakekalling, tilbaketrekking eller sperring benyttes. Varslingsskjema vil fases ut over tid, på et tidspunkt STAND beslutter. RECALL-portal/varslingsskjemaet kan også brukes i situasjoner som ikke medfører helsemessig risiko, men hvor man ønsker å hente inn produkter med kvalitetsfeil. All skriftlig varsling til distributørene/distribusjonslagrene skal bekreftes gjennom muntlig samtale. RECALL-portal og Varslingsskjema finner du her.

Last ned varslingsskjema

Varslingsskjema er vedlegg 5.5 i rammeavtalen.

Fakturainformasjon

Her finner du fakturainformasjon til de ulike butikkene og selskapene.

Kontakt oss

Dersom du ønsker å kontakte oss kan du gjøre det gjennom vårt leverandørskjema.

Bli bedre kjent med REMA 1000