Varslingskanal | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Varslingskanal

Varslingskanal

Verdibasert lederskap handler også om åpenhet. REMA 1000 ønsker en lav terskel for å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Les mer om varsling her.

REMA 1000 has established a Whistleblower channel that makes it possible for employees and external vendors to report concerns about possible illegal actions and unacceptable behaviour contrary to our values. Learn more about our Whistleblower channel at the bottom of this page.

Informasjon om varsling

Verdibasert lederskap handler også om åpenhet. REMA 1000 ønsker en lav terskel for å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette gir mulighet til å rette opp forhold og til å utvikle virksomheten positivt. Vi har derfor etablert en varslingskanal som gjør det mulig for våre ansatte og leverandører å varsle om kjennskap eller mistanke til uakseptabel adferd i strid med våre verdier uten frykt for at dette går utover den som varsler.

 

Hva er varsling?

Varsling er å gi beskjed om ulovlige eller andre kritikkverdige forhold i virksomheten uten å benytte ordinære rapporteringskanaler. REMA 1000 oppfordrer alle til å varsle om forhold som kan true selskapets økonomi eller omdømme.

Eksempler på forhold det kan varsles om:

  • Mistanke om økonomiske misligheter (herunder tyveri, korrupsjon, bedrageri, underslag, regnskapslovbrudd eller dokumentforfalskning)
  • Mistanke om andre ulovlige forhold
  • Trakassering eller mobbing, diskriminering eller rasisme
  • Andre brudd på HMS-regler (helse, miljø og sikkerhet)
  • Handlinger som bryter med REMA 1000s verdigrunnlag

 

Hvordan varsle?

Du sender nå inn et varsel til Reitans interne varslingsmottak, bestående av People advisor og advokat fra Reitan Retail som behandler varselet. Det oppfordres til at saken først tas opp med ansvarlig leder, og dernest verneombud eller tillitsvalgt dersom det ikke fører frem å ta det med leder. Hvis det fortsatt er behov for tiltak, benytt varslingskanalen. Fyll ut varslingsskjemaet ved å følge denne linken: https://trustcom.pwc.no/rema1000 

Det er den enkelte som avgjør om varslingskanalen skal benyttes og hva det skal varsles om. Varsleren trenger ikke å legge frem bevis for det de mener er kritikkverdig. Varsler må derimot være så tydelig som mulig på hva som faktisk har skjedd.

Varslet bør minimum inneholde følgende:
● tid (tidsperiode) og sted for hendelsen
● spesifikke opplysninger om hva forholdet gjelder og hva varsleren bygger disse opplysningene på
● eventuelle personer som varsleren vet eller tror har kunnskap om forholdet

Den som varsler kan velge å være anonym. Imidlertid vil det være lettere å gå videre med varselet hvis varsler opplyser om sin identitet. Det oppfordres til at varselet gjøres under fullt navn, da dette normalt vil sikre at informasjonen kan etterprøves og verifiseres. Varsler kan også velge å være anonym overfor butikken/virksomheten det gjelder, men avdekke sin identitet til Reitans interne varslingsmottak, som er mottaker av varselet. Alle som varsler om mulige bekymringer eller kritikkverdige forhold skal kunne gjøre dette uten frykt for videre konsekvenser.

 

ENGLISH:

Speaking up is positive for REMA 1000!

Value-based leadership is also about promoting a better work culture through openness and good communication throughout the organization. This gives us the opportunity to rectify matters and to develop business positively. REMA 1000 has therefore have established a Whistleblower channel that makes it possible for employees and external vendors to report concerns about possible illegal actions and unacceptable behaviour contrary to our values – without any fear of retaliation.

 

What is whistleblowing?

Whistleblowing is to notify concerns of possible breaches without using ordinary reporting mechanisms. REMA 1000 encourage everyone to notify of actions that could threaten the company’s finances and/or reputation.

Examples of breaches include, but are not limited to:

● Suspicion of fraud, corruption, theft and accounting offenses
● Error reporting or manipulation of information
● Harassment or bullying, discrimination and racism, poor working environment
● Other breaches of HMS
● Damage to the environment
● Other illegal acts or acts contrary to REMA 1000’s values

 

How to report?

Fill out the form to contact the Whistleblower channel: https://trustcom.pwc.no/rema1000

The whistleblowing channel is operated by Reitan Retails internal whistleblower resources, consisting of People Advisor and Lawyer from Reitan Retail. The whistleblower decides what information is to be provided. However, to ensure sufficient information to be able to perform adequate follow-up actions, the reports should include as much details as possible and, if available, supporting evidence.

The notifications should at least include information regarding:
● time (time period) and place of the incident
● specific information regarding the incident and the basis of the whistleblowers information
● any persons the whistleblower believe would have knowledge of the issue

You may report anonymously, but when doing so you must be aware that the receiver may not give feedback. Furthermore, proper investigation may prove difficult if the information provided cannot be tested or verified and the investigator is unable to obtain further information from the whistleblower. You may also choose to be anonymous towards the business in question, but to reveal your identity to Reitan Retails internal whistleblower resources, who receive the notifications. Anyone reporting concerns can do so without fear of reprisals.