Hopp til innhold
Rema.no » Ansvar i REMA 1000 » Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft

Siden 2013 har REMA 1000 redusert utslippene med 68,6 prosent, og er dermed godt i rute mot å nå målet om en halvering av utslipp innen 2030.

Slik jobber vi med miljø og bærekraft

Blant tiltakene som har ført til utslippskutt er bytte av skadelig freon-gass til klimavennlige kjølegasser i over 200 butikker og på flere distribunaler. Alene har dette redusert utslipp fra kjølegasser med 56 prosent siden 2013. Målet er å fase ut alle slike utslipp i godt tid før 2030. Videre er utslipp fra elektrisitet halvert som følge av bytte til LED-belysing
I industribedriftene Norsk Kylling og Grans Bryggerier har bytte av fyringsolje til mer klimavennlige alternativer redusert utslippene med 22 prosent. Videre har et fokus på avfallshåndtering redusert mengden totalt avfall i hele verdikjeden med en utslippsreduksjon på 18 prosent.
Utslippene inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.

Miljøbutikk halverer energibruken

Siden 2016 har vi åpnet over 30 miljøbutikker. Butikken er utviklet i samarbeid med Snøhetta og SINTEF og bruker opptil 50 prosent mindre energi sammenlignet med andre butikker. I 2019 er planen å åpne ytterligere ni slike miljøbutikker.
Fornybar energi er også et satsningsområde for REMA 1000. Alle nye butikker er klargjort for solceller på taket og siden 2016 har REMA 1000 Bjørndal som første butikk i Oslo produsert energi tilsvarende 15 prosent av butikkens energibehov ved hjelp av solceller.
I 2018 åpnet vi en ny distribunal i Sandnes som i perioder er selvdrevet på fornybar solkraft. Med over 6000 kvadratmeter med solceller og et innovativt lagringssystem nyttiggjøres ren energi effektivt og miljøvennlig. Denne teknologien videreutvikles og skaleres til dagligvarekjedens nye distribunal på Vinterbro som er under etablering.

Avfallsminimering og kildesortering

I REMA 1000 har vi et mål om minimum 80 prosent sorteringsgrad av avfallet i våre butikker. Butikkene skal sortere avfall og ha rutiner og systemer som tilrettelegger for god kildesortering. Vi sorterer matavfall, papp, papir, plast, metall, glass, trevirke, restavfall og farlig avfall med flere. Økt kildesortering gir økt gjenvinning og mindre restavfall. Samtidig gir materialgjenvinning god miljøeffekt.

Vi er rangert blant de beste i verden på klimaledelse

I 2013 valgte vi som første privateide selskap i Norden å rapportere klimaregnskap og tiltak til CDP (tidligere Carbon Disclosure Project). Årlig rangerer de over 7000 selskaper på klimaledelse og i 2018 fikk REMA 1000 som et av fem norske selskaper toppkarakter. Det var kun 1,8 prosent av selskapene som fikk toppkarakteren A på verdensbasis.
REMA 1000 var den eneste i sin bransje som fikk toppkarakter i Norden og et av tre sammenlignbare selskaper i Europa. Rapporteringen inkluderer blant annet direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier. Videre vurderes selskapene på tiltak, mål for utslippskutt og sin vurdering av klimarisiko.

Les aktuelle saker