Leverandører | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no » Om REMA 1000 » For bedrifter » Leverandører

For leverandører

Som leverandør til REMA 1000 finner du informasjon om retningslinjer, faktura og annen nyttig informasjon.

Krav til leverandører og produkter

Alle leverandører av Reitan Retail plikter å sette seg nøye inn i retningslinjer og krav beskrevet i rammeavtalen.
Tradesolution og registrering av varer
Varer som tas inn i Sortimentet skal være registrert i bransjens felles produktbase, EPD-basen, som i dag forvaltes av Tradesolution. Registreringen skal være i henhold til kvalitetskrav gitt av Tradesolution, samt GS1-standardene og STAND 009 og 011. Dokumentene kan lastes ned fra deres nettsider.
Produktmerking
Leverandøren er ansvarlig for at alle produkter som omsettes i Reitan Retail er merket i henhold til de enhver tid gjeldende lover og forskrifter, bransjenormer som STAND, Tradesolutions krav, samt Reitan Retails gjeldende systemkrav. Merking i tråd med EUs forordning om matinformasjon (1169/2011) før reglenes ikrafttredelse i Norge (antatt 13. desember 2014), aksepteres iht. Mattilsynets retningslinjer.
Leverandøren plikter å holde oversikt over opphavsland for produktet og råstoffer som brukes i produktet, og plikter å fremlegge dette på forespørsel.
Leverandør plikter korrekt produktmerking registrert i EPD-basen. Dette skal også fremkomme i REMA 1000 sitt sortimentskjema/eSortiment.
EDI / elektroniske meldinger – vareinformasjon
Leverandøren er forpliktet til å sende alle meldinger (som ordre, ordrebekreftelse, faktura, krediteringer) og vareinformasjon via EDI (”Electronic Data Interchange”), dersom Reitan Retail krever dette.
Bruk av tilsetningsstoffer og Genmodifiserte produkter
Leverandøren forsikrer at produktene selskapet selger oppfyller det til enhver tid gjeldende regelverk om genmodifiserte organismer i næringsmidler (FOR-1983-07-08-1252,§16a, FOR-2000-03-04-257).
Leverandøren innestår for at varene ikke inneholder tilsetningsstoffer i strid med den til enhver tid gjeldende lovgivning (FOR-1993-12-21-1378). Leverandøren skal etterleve Reitan Retails til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av tilsetningsstoffer, herunder restriksjoner på bruk av smaksforsterkere (E 620.-E 629), palmeolje og Aromastoffer.
STAND
Leverandører til REMA 1000 plikter seg til å etterleve definerte standarder som Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) har utarbeidet.
Disse standardene er tilgjengelige på deres nettsider.
HMS og IK-mat
Leverandøren skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav som stilles til virksomhet i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (FOR-1996-12-06-1127, Internkontrollforskriften) og Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (FOR-1994-12-15-1187, IK-Mat forskriften).
Leverandøren skal på forespørsel kunne dokumentere at ovennevnte krav er oppfylt og forplikter seg til å godta at Reitan Retail, eller tredjepart på vegne av Reitan Retail, gjennomfører uavhengige kontroller/revisjoner av Leverandørens internkontrollsystem.
Leverandøren forplikter seg til å etterleve Reitan Retails internkontrollsystem som gjelder ute hos franchisetaker og distribunaler. Dersom Leverandøren leverer til butikker og/eller distribunaler som har egne tilleggskrav, vil disse kravene være gjort kjent ved avtaleinngåelse.
Retur og gjenvinning av emballasjeavfall
Leverandøren og Leverandørens underleverandører skal under Rammeavtalens løpetid delta i finansieringen av ordninger for retur og gjenvinning av emballasjeavfall, gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge og Norsk Lastbærer Pool (NPL).
Leverandøren plikter løpende å kontrollere at også Leverandørens underleverandører er medlem av disse ordningene. Medlemskapet skal vedlikeholdes i hele avtaleperioden. Medlemsnummer og Kontrollmedlemsnummer skal vedlegges denne avtale, og fornyes årlig. Medlemskap/kontrollmedlemskap kan fås ved henvendelse til Grønt Punkt Norge AS og Norsk Lastbærer Pool AS.
1) Ta kontakt med kategorisjef hos REMA 1000 for ditt område eller ring vår resepsjon.
2) Prosessen videre skjer via kategorisjef.

Tilbakekalling og tilbaketrekking

Les mer om rutiner ved tilbakekalling og tilbaketrekking av varer her. Det er den enkeltes leverandør sitt ansvar å varsle Reitan Retail.

Kontaktinformasjon til kategori og innkjøp

Er du leverandør til REMA 1000? Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte som er ansvarlig for varekategorier og innkjøp.

Fakturainformasjon REMA 1000 selskap

Se fakturainformasjon over de ulike selskapene i REMA 1000.

Fakturainformasjon til REMA 1000-butikker

Her finner du fakturainformasjon til REMA 1000-butikkene.

Vedlegg til rammeavtale

Vedleggene til REMA 1000 sin rammeavtale er dels papirdokumenter, dels elektroniske dokumenter.

REMA Distribusjon Norge AS («REMA Distribusjon»), Engrospartner AS og eventuelt andre grossistselskaper eller distribunaler tilknyttet Reitan Retail (som definert i Rammeavtalen punkt 1), (heretter benevnt ”Distribunal”) forestår vareinnkjøp, logistikktjenester, videresalg og leveranser til Reitan Retails kjeder og samarbeidspartnere.
Last ned her

Reitan Retails franchisetakere og andre butikker foretar vareinnkjøp og mottar leveranser direkte fra leverandører, som beskrevet i Rammeavtalen punkt 2.2 b). I tillegg til Rammeavtalens bestemmelser reguleres slike direkteleveranser til den enkelte franchisetaker/butikk (”Kjøper”) av de generelle vilkårene.
Last ned her

Leverandøren er ansvarlig for at alle produkter som omsettes i Reitan Retail er merket og bærer tilstrekkelig informasjon iht. de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter (herunder bl.a. forskrift om matinformasjon, FOR-2014-11-28-1497, og forordning 1169/2011), bransjenormer som STAND, samt Reitan Retails til enhver tid gjeldende systemkrav.
Last ned her

Det er viktig med korrekt grunndata for å sikre effektive produktlanseringer, gi kunden korrekt informasjon, optimalisere utnyttelsen av butikkhyllene samt redusere lagerkostnader.
Last ned her

Reitan Retail ønsker at produktene vi selger har så lav belastning på miljøet som overhodet mulig. Vi har derfor fokus på å redusere emballasjens påvirkning på miljøet. Det er viktig at leverandøren gjør nøye vurderinger av nødvendig emballasje med tanke på matsvinn og kildesortering.
Last ned her

Reitan Retail og datterselskaper, inkludert REMA Distribusjon Import AS, (i fellesskap «REMA») arbeider aktivt med å redusere antall unødvendige tilsetningsstoffer og bruken av palmeolje i vår produktportefølje.
Last ned her

Varslingskjema til bruk ved tilbakekalling / tilbaketrekking.
Last ned her

Kvalitetsavdelingen eller gjeldende kategorisjef skal ringes og informeres om eventuell tilbakekallelse / tilbaketrekking av vare.
Last ned her

Generelle krav til Leverandører som skal levere produkter til Reitan Retail.
Last ned her

Hos REMA 1000 fremmer vi ansvarlige og bærekraftige forsyningskjeder som bryr seg om mennesker, miljøet og lokalsamfunn. Vi følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som setter forventninger for stater og selskaper om hvordan de kan møte og forhindre næringslivets negative virkninger på menneskerettigheter. Alle arbeidere i våre forsyningskjeder skal ha anstendige arbeidsforhold.
Last ned her

Vår SCoC og veilederen er basert på Etisk Handel Norges prinsipper, ILOs konvensjoner og FN-erklæringer.
Last ned her

For dyreprodukter skal dyrenes velferd vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele verdikjeden. Dyrevelferd skal vurderes i dyrets livsløp, fra avl til avlivning. Som et minimum skal nasjonal lovgivning og internasjonale anbefalinger overholdes, og beste praksis etterstrebes.
Last ned her

Alle leverandører skal levere bilder til REMA 1000 via Tradesolution Mediastore, som er dagligvarebransjens felles bildearkiv.
Leverandør er selv ansvarlig for at bilde er tilgjengelig iht. gjeldende frister. Alle bildekostnader dekkes av leverandør.
Last ned her