Hopp til innhold

Hvorfor er det så få aktører?

Norge har en liten og spredt befolkning og et ganske lukket marked mot resten av verden. Hovedgrunnen til at det er få aktører skyldes blant annet særskilte norsk tollregler og høye råvarepriser.

I Konkurransetilsynets høringsuttalelse til NOU 2011: 4 Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat skriver tilsynet: «I europeisk målestokk har Norge en forholdsvis liten befolkning. Med stordriftsfordeler i mange ledd tilsier det få konkurrenter, og dermed høy konsentrasjon, i de nasjonale markedene. På handelsleddet vil dessuten lokale markeder forsterke konsentrasjonsproblemet. Sammenlikner man med andre små land, som de andre nordiske landene og Østerrike, finner en også der høy konsentrasjon på handelsleddet. I de norske markedene forsterkes konsentrasjonen også av det norske importvernet på landbruksvarer, som begrenser muligheten for import og eksport på leverandørleddet, og gjør etablering på handelsleddet vanskeligere. Utviklingen i verdikjeden for mat må sees i lys av dette.»

regjeringen.no NOU 2011: 4

http://www.konkurransetilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/Matkjedeutvalget/

Del artikkel