-I REMA 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. Vår holdning er at vi skal handle raskere og gjør mer enn det som forventes av oss. Vi jobber hardt for å redusere vår klimabelastning og jeg er stolt av at vi rangeres blant selskapene som er best i verden på klimaledelse, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i REMA 1000.

Over 7000 av verdens største selskaper rapporterte i 2018 sitt klimaarbeid til CDP. Kun 1,8 prosent av selskapene fikk toppkarakteren A, blant disse fem norske. REMA 1000 er den eneste i sin bransje som får toppkarakter i Norden og et av tre sammenlignbare selskaper i Europa.

Toppkarakteren er et bevis på at REMA 1000 gjennom betydelige utslippskutt, klare målsettinger og en god vurdering av klimarisiko og muligheter, er blant de beste i verden på klimaledelse.

-Vi gratulerer REMA 1000 med plass på CDP Climate Change A List. Dette er selskaper som skaper innovative løsninger, ser nye markedsmuligheter og som posisjonerer seg godt inn mot det grønne skiftet og en mer bærekraftig økonomi, sier Paul Simpson, CEO i CDP.

Har redusert utslippene med 47 prosent

Siden 2013 har REMA 1000 redusert utslippene med 47 prosent. Dermed er de godt i rute mot å nå målet om en halvering av utslipp innen 2030. Reduksjonen på 33 648 tonn CO2e tilsvarer 13 459 biler på norske veier i ett år eller 6730 ganger rundt jorden med fly.

Blant tiltakene som har ført til utslippskutt er bytte av skadelig freon-gass til klimavennlige kjølegasser i over 200 butikker og på flere distribunaler. Alene har dette redusert utslipp fra kjølegasser med 56 prosent siden 2013. Målet er å fase ut alle slike utslipp i god tid før 2030. Videre er utslipp fra elektrisitet halvert som følge av bytte til LED-belysing.

FN kom i slutten av 2018 med en rapport som viser at verdens utslipp må reduseres med 45 prosent innen 2030 dersom man skal klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. REMA 1000 strammer derfor til målene og målsetter nå å redusere utslippene med 50 prosent i god tid før 2030.

Miljøbutikk halverer energibruken

Siden 2016 har REMA 1000 åpnet over tretti miljøbutikker. Butikken er utviklet i samarbeid med Snøhetta og SINTEF og bruker opptil 50 prosent mindre energi sammenlignet med andre butikker. I 2019 er planen å åpne ytterligere ni slike miljøbutikker.

Fornybar energi er også et satsningsområde for REMA 1000. Alle nye butikker er klargjort for solceller på taket. Siden 2016 har REMA 1000 Bjørndal som første butikk i Oslo produsert energi tilsvarende 15 prosent av butikkens energibehov ved hjelp av solceller.

I 2018 åpnet REMA 1000 ny distribunal i Sandnes som i perioder er selvdrevet på fornybar solkraft. Med over 6000 kvadratmeter med solceller og et innovativt lagringssystem nyttiggjøres ren energi effektivt og miljøvennlig. Denne teknologien videreutvikles og skaleres til dagligvarekjedens nye distribunal på Vinterbro som er under etablering.

Om CDP

CDP er en stiftelse som hjelper næringsliv og myndigheter å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning. De forespør årlig rapportering på klimaledelse og klimaarbeid fra over 7000 ulike selskaper i over 90 ulike land. REMA 1000 valgte i 2013 som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt klimaarbeid til CDP. Dette inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier. I tillegg til REMA 1000 fikk Evry, DNB, Borregaard og Veidekke toppkarakter i Norge.