– Vi gratulerer REMA 1000 med å oppnå nivået som ledende i klimaarbeidet. Med dette er de blant de 25% beste selskapene i Norden for andre året på rad, noe som demonstrerer kontinuitet og endringsvilje i prosessen med klimastrategien, sier David Lammers i CDP Europa.

For å få høy karakter av CDP må man kunne vise til reduksjoner i eget utslipp av klimagasser og planer for hvordan man skal jobbe med dette i fremtiden. I tillegg må man vise til hvordan virksomheten vil håndtere klimarelaterte risikoer og muligheter.

– I REMA 1000 er klimaledelse en del av vårt samfunnsansvar, og i de årene vi har rapportert våre utslipp er karakteren forbedret fra C til A (-). Vi jobber hardt for å redusere vår klimabelastning og er veldig fornøyd med å få toppkarakter for andre året på rad, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i REMA 1000.

Har redusert utslippene med 31 prosent

Siden 2013 har REMA 1000 redusert utslippene med 31 prosent. Reduksjonen på 27 392 tonn CO2e tilsvarer 10 957 biler på norske veier i ett år eller 5478 ganger rundt jorden med fly.

Blant tiltakene som har ført til betydelig reduksjon i utslipp er bytte av skadelig freon-gass til klimavennlige kjølegasser i butikker og på distribunaler. Alene har dette redusert utslipp fra kjølegasser med 56 prosent siden 2013. Målet er å fase ut alle slike utslipp i god tid før 2030.

Utslippene fra elektrisitet er halvert som en følge av bytte til LED-belysning og energieffektivisering i butikker. Den nye miljøbutikken utviklet i samarbeid med Snøhetta og SINTEF bidrar også til reduksjonen, med opptil 50 prosent mindre energiforbruk sammenlignet med andre butikker.

I industribedriftene Norsk Kylling og Grans Bryggerier har bytte av fyringsolje til klimavennlige alternativer redusert utslippene med 19 prosent. Norsk Kylling har gjennomført en rekke endringer de siste årene og ble nylig tildelt prisen for Årets Snuoperasjon 2017 av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Den nye standardbutikken som er utarbeidet sammen med Snøhetta og SINTEF har 30-50% lavere energiforbruk.

Fornybar energi og flere varer med tog

Fornybar energi er et satsningsområde for REMA 1000. Alle nye butikker som bygges er klargjort for solceller på taket og siden 2016 har REMA 1000 Bjørndal som første butikk i Oslo produsert energi tilsvarende 15 prosent av butikkens energibehov ved hjelp av solceller.

Til REMA Distribunal Vagle, som åpner i Sandnes i 2018, er det utviklet et innovativt system som ikke bare muliggjør produksjon av fornybar energi, men også lagrer og bruker energien effektivt og miljøvennlig. Resultat er en løsning som vil produsere energi tilsvarende behovet til 40 eneboliger.

Flere varer med tog reduserer klimabelastningen betydelig og vi øker derfor andel varer som fraktes på bane til våre distribunaler. Det beste eksemplet er REMA Distribusjon Narvik som har økt togandelen fra 75% i 2015 til 95% i 2016. Totalt har dette spart miljøet for 2500 lastebilturer i 2016.

Blant de ni beste norske virksomhetene på klimaledelse

I 2017 er gjennomsnittet for nordiske virksomheter som rapporterer til CDP karakter C. Det samme snittet ser man i matbransjen internasjonalt. REMA 1000 rangeres dermed over gjennomsnittet i sin bransje og som en av de aller beste i Norden. I 2017 var det 60 norske virksomheter som ble forespurt om CDP-rapportering. Av disse var det ni norske virksomheter som skåret over B. Blant disse er Telenor, Statoil, Orkla og DNB, i tillegg til REMA 1000.

Om CDP

CDP, tidligere Carbon Disclosure Project, er en non-profitt organisasjon med hensikt å hjelpe næringsliv og myndigheter til å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning. De forespør årlig rapportering på klimaledelse og klimaarbeid fra 5 600 ulike selskaper i over 90 ulike land. REMA 1000 har som første privateide virksomhet i Norden valgt å rapportere sitt miljøarbeid som inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.