Leverandører

Leverandørene sørger for at REMA 1000 har varer å selge.

Krav til leverandører og produkter.

Krav til leverandører og produkter.

Tradesolution og registrering av varer

Varer som tas inn i Sortimentet skal være registrert i bransjens felles produktbase, EPD-basen, som i dag forvaltes av Tradesolution. Registreringen skal være i henhold til kvalitetskrav gitt av Tradesolution, samt GS1-standardene og STAND 009 og 011. Dokumentene kan lastes ned fra deres nettsider.

Produktmerking

Leverandøren er ansvarlig for at alle produkter som omsettes i Reitan Handel er merket i henhold til de enhver tid gjeldende lover og forskrifter, bransjenormer som STAND, Tradesolutions krav, samt Reitan Handels gjeldende systemkrav. Merking i tråd med EUs forordning om matinformasjon (1169/2011) før reglenes ikrafttredelse i Norge (antatt 13. desember 2014), aksepteres iht. Mattilsynets retningslinjer.

Leverandøren plikter å holde oversikt over opphavsland for produktet og råstoffer som brukes i produktet, og plikter å fremlegge dette på forespørsel.

Leverandør plikter korrekt produktmerking registrert i EPD-basen. Dette skal også fremkomme i REMA 1000 sitt sortimentskjema/eSortiment.

EDI / elektroniske meldinger – vareinformasjon

Leverandøren er forpliktet til å sende alle meldinger (som ordre, ordrebekreftelse, faktura, krediteringer) og vareinformasjon via EDI (”Electronic Data Interchange”), dersom Reitan Handel krever dette.

Bruk av tilsetningsstoffer og Genmodifiserte produkter

Leverandøren forsikrer at produktene selskapet selger oppfyller det til enhver tid gjeldende regelverk om genmodifiserte organismer i næringsmidler (FOR-1983-07-08-1252,§16a, FOR-2000-03-04-257).

Leverandøren innestår for at varene ikke inneholder tilsetningsstoffer i strid med den til enhver tid gjeldende lovgivning (FOR-1993-12-21-1378). Leverandøren skal etterleve Reitan Handels til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av tilsetningsstoffer, herunder restriksjoner på bruk av smaksforsterkere (E 620.-E 629), palmeolje og Aromastoffer.

STAND

Leverandører til REMA 1000 plikter seg til å etterleve definerte standarder som Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) har utarbeidet.

Disse standardene er tilgjengelige på deres nettsider.

HMS og IK-mat

Leverandøren skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav som stilles til virksomhet i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (FOR-1996-12-06-1127, Internkontrollforskriften) og Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (FOR-1994-12-15-1187, IK-Mat forskriften).

Leverandøren skal på forespørsel kunne dokumentere at ovennevnte krav er oppfylt og forplikter seg til å godta at Reitan Handel, eller tredjepart på vegne av Reitan Handel, gjennomfører uavhengige kontroller/revisjoner av Leverandørens internkontrollsystem.

Leverandøren forplikter seg til å etterleve Reitan Handels internkontrollsystem som gjelder ute hos franchisetaker og distribunaler. Dersom Leverandøren leverer til butikker og/eller distribunaler som har egne tilleggskrav, vil disse kravene være gjort kjent ved avtaleinngåelse.

Retur og gjenvinning av emballasjeavfall

Leverandøren og Leverandørens underleverandører skal under Rammeavtalens løpetid delta i finansieringen av ordninger for retur og gjenvinning av emballasjeavfall, gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge og Norsk Lastbærer Pool (NPL).

Leverandøren plikter løpende å kontrollere at også Leverandørens underleverandører er medlem av disse ordningene. Medlemskapet skal vedlikeholdes i hele avtaleperioden. Medlemsnummer og Kontrollmedlemsnummer skal vedlegges denne avtale, og fornyes årlig. Medlemskap/kontrollmedlemskap kan fås ved henvendelse til Grønt Punkt Norge AS og Norsk Lastbærer Pool AS.

1) Ta kontakt med kategorisjef hos REMA 1000 for ditt område eller ring vår resepsjon.

2) Prosessen videre skjer via kategorisjef.

Vedlegg til rammeavtale

Vedleggene til REMA 1000 sin rammeavtale er dels papirdokumenter, dels elektroniske dokumenter.

Vedlegg til rammeavtale

Vedlegg 12.1 Kontaktpersoner tilbakekallelse/ tilbaketrekking vare

Dersom en av partene blir oppmerksom på omstendigheter som kan gjøre tilbaketrekking (før salg til forbruker) eller tilbakekalling (av varer solgt til forbruker) av et vareparti, et produkt eller en varelinje aktuelt, skal den annen part straks informeres om de aktuelle omstendighetene. Leverandøren skal sørge for at også Leverandørens underleverandører påtar seg en slik varslingsplikt, både overfor Leverandøren og overfor Reitan Handel.

Vedlegg 13.1 Varslingsskjema ved tilbakekallelse og tilbaketrekking av varer

Ved tilbakekallelse og tilbaketrekking av varer skal leverandør fylle ut varslingsskjema utarbeidet av Stand.Skjemaet ligger elektronisk på hjemmesiden til STAND: http://www.stand.no/standarder/stand008-beste-praksis-for-sporing-tilbaketrekking-og-tilbakekalling-i-norsk-dagligvarebransje/ 

Vedlegg 14.1 Kontaktpersoner hos leverandør

Leverandør registrer kontaktinformasjon i skjema og sender dette til sin kontaktperson i Reitan Handel.

Vedlegg 15.1 Etiske retningslinjer for leverandører

Partene skal sammen arbeide for at det i produksjonen og fremstillingen av varer omfattet av Rammeavtalen, ikke skjer brudd på grunnleggende menneskelige og faglige rettigheter, herunder mht. arbeidsforhold , HMS, miljøvern og kontrollsystemer mv. REMA 1000 har som et ledd i dette vedtatt etiske retningslinjer for ansvarlige innkjøp (“Supplier’s Code of Conduct”), som uttrykker krav og forventninger til Leverandøren. Retningslinjene er inntatt i vedlegget.

 

Vedlegg 15.2 - Veiledende kommentar til etiske retningslinjer for leverandører

Partene skal sammen arbeide for at det i produksjonen og fremstillingen av varer omfattet av Rammeavtalen, ikke skjer brudd på grunnleggende menneskelige og faglige rettigheter, herunder mht. arbeidsforhold , HMS, miljøvern og kontrollsystemer mv. REMA 1000 har som et ledd i dette vedtatt etiske retningslinjer for ansvarlige innkjøp (“Supplier’s Code of Conduct”), som uttrykker krav og forventninger til Leverandøren. Retningslinjene er inntatt i vedlegget.

Vedlegg 16.1 Matsminke og tilsetningsstoffer

Leverandøren innestår for at varene ikke inneholder tilsetningsstoffer i strid med den til enhver tid gjeldende lovgivning (FOR-1993-12-21-1378). Leverandøren skal etterleve Reitan Handels til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av tilsetningsstoffer, herunder restriksjoner på bruk av smaksforsterkere (E 620.-E 629), palmeolje og Aromastoffer.

Vedlegg 8.1 Bildebestilling ved bekreftet varer i sortiment

For alle nye varer bekreftet tatt inn i Sortimentet skal Leverandøren fylle ut skjema for bestilling av bilde-/ produktspesifikasjon, sende 2 stk F-PAK av nye produkter, eventuelt modell («dummy»/«muck up») til fotograf umiddelbart etter bekreftet listing, samt dekke kostnader for fotograf etter avtalte satser.

Vedlegg 10.1 Aktivitetskjema 2019