Rema.no Ansvar Vår klimapåvirkning

Vår klimapåvirkning

I perioden 2013 til 2017 har vi redusert våre utslipp med 38 prosent. Reduksjonen på 33 648 tonn CO2e tilsvarer 13 459 biler på norske veier i ett år eller 6 730 ganger rundt jorden med fly.

Blant tiltakene som har ført til betydelig reduksjon i utslipp er bytte av skadelig freon-gass til klimavennlige kjølegasser i butikker og på distribunaler. Alene har dette redusert utslipp fra kjølegasser med 65 prosent siden 2013. Vårt mål er å fase ut alle slike utslipp innen 2025. Videre har bytte til LED-belysning og energistyring halvert utslippene elektrisitet er halvert.

I industribedriftene Norsk Kylling og Grans Bryggerier har bytte av fyringsolje til mer klimavennlige alternativer redusert utslippene med 22 prosent. Videre har et fokus på avfallshåndtering redusert mengden totalt avfall i hele verdikjeden med en utslippsreduksjon på 18 prosent.

Utslippene inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.

Opptil 50 prosent mindre energibruk med ny standardbutikk

I 2015 åpnet vi vår første nye standardbutikk på Lillehammer. Den nye butikken er utviklet i samarbeid med Sintef og Snøhetta og i perioden 2015-2017 har vi åpnet over 20 slike butikker. Standardbutikken er utviklet for å redusere miljøbelastning og driftskostnader, samtidig som salgsarealet optimaliseres. Resultatet er en butikk som bruker 30-50 prosent mindre energi, er gjenkjennelig i lokalmiljøet og ikke minst både hyggelig å jobbe og handle i.

Flere varer med tog

Flere varer med tog reduserer klimabelastningen betydelig da tog i hovedsak går på elektrisitet. Derfor øker vi andel varer som fraktes med tog inn til våre distribunaler. I 2016 flyttet vi 2500 trailere fra vei til bane og i 2017 har andelen på tog økt ytterligere.

Det beste eksemplet er REMA Distribusjon Narvik som har økt togandelen fra 75 prosent i 2015 til 98 prosent i 2017. Andre gode eksempler er distribunalene i Bergen og Stavanger med henholdsvis 90 og 75 prosent togandel i 2017. Totalt har dette spart miljøet for over 2500 lastebilturer.

Avfallsminimering og kildesortering

I REMA 1000 har vi et mål om minimum 80 prosent sorteringsgrad av avfallet i våre butikker. Butikkene skal sortere avfall og ha rutiner og systemer som tilrettelegger for god kildesortering. Vi sorterer matavfall, papp, papir, plast, metall, glass, trevirke, restavfall og farlig avfall med flere. Økt kildesortering gir økt gjenvinning og mindre restavfall. Samtidig gir materialgjenvinning god miljøeffekt.

REMA 1000 blant de ni beste norske virksomhetene på klimaledelse

Siden 2013 har vi rapportert vårt klimaregnskap til Carbon Disclosure Project (CDP) og  i 2017 fikk vi som en av ni norske virksomheter karakteren A (-)  for klimarapporteringen.

I 2017 er gjennomsnittet for nordiske virksomheter som rapporterer til CDP karakter C. Det samme snittet ser man i matbransjen internasjonalt. REMA 1000 rangeres dermed over gjennomsnittet i sin bransje og som en av de aller beste i Norden. I 2017 var det 60 norske virksomheter som ble forespurt om CDP-rapportering. Av disse var det ni norske virksomheter som skåret over B. Blant disse er Telenor, Statoil, Orkla og DNB, i tillegg til REMA 1000.