Dette kan medføre at enkelte funksjoner ikke fungerer som de skal i perioder. Dersom du opplever problemer er det fint om du kan gi oss beskjed her. Vi beklager de ulempene det kan medføre deg som kunde.
Rema.no Ansvar Vår klimapåvirkning

Vår klimapåvirkning

I perioden 2013 til 2016 har vi redusert våre utslipp med 31 prosent. Reduksjonen på 27 392 tonn CO2e tilsvarer 10 957 biler på norske veier i ett år eller 5478  ganger rundt jorden med fly.

 

Blant tiltakene som har ført til betydelig reduksjon i utslipp er bytte av skadelig freon-gass til klimavennlige kjølegasser i butikker og på distribunaler. Alene har dette redusert utslipp fra kjølegasser med 56 prosent siden 2013. Vårt mål er å fase ut alle slike utslipp innen 2025.

Utslippene fra elektrisitet er halvert siden 2013 som en følge av bytte til LED-belysning og energieffektivisering i butikker. Miljøbutikken utviklet i samarbeid med Snøhetta og SINTEF bidrar også til reduksjonen med opptil 30-50 prosent mindre energiforbruk sammenlignet med andre butikker.

I industribedriftene Norsk Kylling og Grans Bryggerier har bytte av fyringsolje til mer klimavennlige alternativer redusert utslippene med 19 prosent. Videre har et fokus på avfallshåndtering redusert mengden totalt avfall i hele verdikjeden med en utslippsreduksjon på 14%.

Fornybar energi og flere varer med tog

På REMA 1000 Bjørndal produserer Kjøpmann Marius Gruer energi fra solceller på taket som første butikk i Oslo. Dette dekker 15 prosent av butikkens energibehov . Den nye distribunalen på Vagle i Sandnes som åpner i 2018 har også benyttet seg av teknologi som sørger for effektiv utnyttelse av fornybar energi . Løsningen vil produsere energi tilsvarende behovet til 40 eneboliger.

Flere varer med tog reduserer klimabelastningen betydelig da tog i Norge går på elektrisitet. Derfor øker vi andel varer som fraktes med tog inn til våre distribunaler. Det beste eksemplet er REMA Distribusjon Narvik som har økt togandelen fra 75% i 2015 til 95% i 2016. Andre gode eksempler er distribunalene i Trondheim og Stavanger. Totalt har dette spart miljøet for 2500 lastebilturer i 2016 alene.

Avfallsminimering og kildesortering

I REMA 1000 har vi et mål om minimum 80% sorteringsgrad av avfallet i våre butikker. Butikkene skal sortere avfall og skal ha rutiner og systemer som tilrettelegger for god kildesortering. Vi sorterer matavfall, papp, papir, hardplast, mykplast, metall, glass, trevirke, restavfall, farlig avfall med flere. Økt kildesortering gir økt gjenvinning og mindre restavfall. Samtidig gir materialgjenvinning god miljøeffekt.

REMA 1000 blant de ni beste norske virksomhetene på klimaledelse

Siden 2013 har Carbon Disclosure Project (CDP) laget klimaregnskap for REMA 1000 som inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme, samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier. I 2017 fikk vi som en av ni norske virksomheter karakteren A (-) av Carbon Disclosure Project for klimarapporteringen.

I 2017 er gjennomsnittet for nordiske virksomheter som rapporterer til CDP karakter C. Det samme snittet ser man i matbransjen internasjonalt. REMA 1000 rangeres dermed over gjennomsnittet i sin bransje og som en av de aller beste i Norden. I 2017 var det 60 norske virksomheter som ble forespurt om CDP-rapportering. Av disse var det ni norske virksomheter som skåret over B. Blant disse er Telenor, Statoil, Orkla og DNB, i tillegg til REMA 1000.